Kvalitné účtovné a ekonomické služby

Oblasť ekonomických činností je vzhľadom k úspore nákladov, ale predovšetkým zníženiu rizík jednou z najčastejšie externe spracovávaných oblastí.

Podvojné účtovníctvo

 • vedenie účtovných kníh v zmysle zákona o účtovníctve
 • evidencia a spracovanie priznaní k DPH
 • evidencia majetku
 • mesačné výkazy, súvaha, výkaz ziskov a strát, saldokonto
 • spracovanie výsledovky a cash flow
 • ročná účtovná závierka – zostavenie ročných výkazov (súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky)
 • výpočet dane z príjmov a spracovanie priznania k dani z príjmov
 • daň z motorových vozidiel, kniha jázd
 • upozornenie klienta na daňové termíny, splatnosti daní a daňových záloh
 • priebežné informácie o hospodárskom výsledku
 • komunikácie s úradmi verejnej a štátnej správy
 • komunikácia a výkazníctvo v anglickom jazyku
 • účtovné poradenstvo
 • rekonštrukcia účtovníctva
 • ostatné doplnkové služby týkajúce sa účtovníctva

Mzdová agenda

 • kompletné spracovanie mzdovej agendy: mzdových listov, výplatných pások, výplatných listín, mesačných rekapitulácií
 • spracovanie mesačných výkazov, registračných listov, prihlášok a odhlášok pre sociálnu a zdravotnú poisťovňu
 • spracovanie mesačných prehľadov a ročného hlásenia pre daňový úrad odovzdávanie poistných výkazov a prehľadov
 • vypracovanie pracovných zmlúv, platových výmerov
 • vyhotovenie príkazov na úhradu pri výplate miezd, odvodov a daní
 • vypracovanie rôznych potvrdení a dokladov pre zamestnancov napr. úradné účely – súd, pôžička, úver
 • evidencia dovolenky, rodinných príslušníkov – pre účely priznania daňového bonusu
 • ukončenie pracovného pomeru, výpoveď, zápočet rokov, potvrdenie o príjme
 • ročné zúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti, ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
 • komunikácia s úradmi, zastupovanie pri jednaní s poisťovňami

Ekonomická agenda

 • spracovanie finančnej analýzy
 • spracovanie návrhov na riešenie rôznych ekonomických situácií
 • vypracovanie podnikateľských plánov a pomoc pri jednaní s bankami
 • projekcia vývoja spoločnosti klienta
 • rekonštrukcia účtovníctva za minulé obdobia, resp. spätné  spracovanie účtovnej evidencie
 • výstupy podľa požiadaviek klienta

Manažment a poradenstvo

 • vypracovanie interných smerníc obehu dokladov
 • vypracovanie systémov riadenia vybraných činností
 • poradenstvo pri tvorbe podnikovej stratégie
 • poradenstvo pre začínajúcich podnikateľov
 • poradenstvo v oblasti podvojného účtovníctva
 • poradenstvo v oblasti daní

Koľko by ste platili za účtovníctvo u nás?

Kontakt

UEC s.r.o.  člen skupiny Moore

Soľnobanská 7, 080 05 Prešov

E-mail: uec @uec.sk

Mobil: +421 918 973 044

Tel.: +421 51 74 82 236

Fax: +421 51 74 82 237

Centrálna pobočka skupiny Moore na Slovensku
Moore BDR s. r. o.
Gamo centrum,
Kyjevské námestie 6
974 04 Banská Bystrica
e-mail: bdr@bdrbb.sk
tel: 048/470 00 41
www.moore-bdr.sk

Kontaktný formulár