BANNER
Prečo externé spracovanie
podvojného účtovníctva?

Prečo externé spracovanie podvojného účtovníctva

Interné vedenie všetkých ekonomických činností so sebou prináša veľké množstvo nákladov. Patria medzi ne mzdové náklady, náklady na pracovné priestory, hardvérové a softvérové vybavenie, školenia a odborná literatúra a ďalšie. Pri využití služieb externého účtovníka sa podnik spolu s účtovnou agendou zbavuje aj významnej časti zodpovednosti. To okrem iného znamená, že podnik už nemusí kontrolovať, či je všetko v súlade s neustále sa meniacimi normami a na jeho pleciach zostáva minoritná časť povinností. Naša spoločnosť má navyše uzavreté poistenie zodpovednosti za škodu.

Pre externé spracovanie hovoria tieto hlavné argumenty

 • účtovníctvo je vysoko odborná činnosť, pri ktorej vzniká pomerne veľa rizík
 • účtovníctvo je asi jediný odbor, pre kontrolu ktorého má štát zriadený samostatný kontrolný aparát v podobe daňových úradov a akékoľvek chyby pomerne tvrdo trestá
 • riziká z toho plynúce sa často pohybujú na hranici ďalšej existencie / neexistencie firmy
 • zásadný rozdiel medzi zodpovednosťou interného účtovníka a externej firmy je v zodpovednosti za prípadnú škodu. Zamestnanec zodpovedá za škodu do výšky troch mesačných platov, externá firma pokryje riziká podstatne väčšie
 • pod profesiou účtovník sa môžu ukrývať tak osoby s vysokou školou a niekoľkoročnou praxou, ako i absolvent trojtýždňového rekvalifikačného kurzu. Každý sme profesionál v niečom inom, a vo svojom odbore dokážeme posúdiť kvalitu uchádzača. My sme profesionálni účtovníci a dokážeme posúdiť kvalitu uchádzača o pozíciu účtovníka. Výsledkom je, že z dôvodu odborných znalostí naša firma prijíma 1 z 50 až 100 uchádzačov
 • spracovanie účtovníctva Vás bude stáť niekoľkonásobne menej, ako by Vás stál interný zamestnanec (náklady na mzdu účtovníka, kurzy a školenia, odborná literatúra, náklady na PC a ekonomický software)
 • nemusíte sledovať neustále sa meniace predpisy a zmeny v legislatíve

Naši klienti obdržia každý mesiac / kvartál presné informácie

 • o stave majetku a záväzkov spoločnosti
 • o hospodárskom výsledku spoločnosti
 • o pohľadávkach a záväzkoch spoločnosti
 • zoznam poznámok, ktorými upozorňujeme klienta na prípadné nezrovnalosti, ktoré sme si pri spracovávaní dokladov všimli, tiež na riziká z toho vyplývajúce a navrhujeme riešenia na ich odstránenie
 • účtovné knihy sú vedené v elektronickej podobe a sú kedykoľvek k dispozícii na CD

Hlavné výhody podvojného účtovníctva

 • podvojné účtovníctvo v porovnaní s jednoduchým poskytuje omnoho presnejšie a komplexnejšie informácie a finančnom stave spoločnosti
 • podvojné účtovníctvo na rozdiel od jednoduchého neodsúva problémy do budúcnosti (napr. dodanenie aktív pri ukončení živnosti)
 • v podvojnom účtovníctve existujú operácie upravujúce hospodársky výsledok, ku ktorým v jednoduchom účtovníctvo neexistuje ekvivalent
 • možnosť chýb a omylov je v podvojnom účtovníctve omnoho nižšia

Koľko by ste platili za účtovníctvo u nás?

Kontakt

UEC s.r.o.  člen skupiny Moore

Soľnobanská 7, 080 05 Prešov

E-mail: uec @uec.sk

Mobil: +421 918 973 044

Tel.: +421 51 74 82 236

Fax: +421 51 74 82 237

Centrálna pobočka skupiny Moore na Slovensku
Moore BDR s. r. o.
Gamo centrum,
Kyjevské námestie 6
974 04 Banská Bystrica
e-mail: bdr@bdrbb.sk
tel: 048/470 00 41
www.moore-bdr.sk

Kontaktný formulár